Vedtægter

Navn og hjemsted
§ 1 Foreningens navn er City Vejle.

§ 2 Foreningens hjemsted er Vejle kommune.

Formål
§ 3 Foreningens formål er:

 

at styrke, udvikle og synliggøre Vejle som et attraktivt handels- og serviceområde,

at bidrage til markedsføring af Vejles handelsliv og foreningens medlemsvirksomheder,

at udøve politisk og administrativ påvirkning til fremme af aktiviteter og tiltag, som forbedrer byrummet samt skaber bedre tilgængelighed og bedre parkeringsforhold for foreningens medlemmers kunder i Vejle bycentrum,

gennem sit virke at skabe værdier til gavn for medlemsvirksomhederne og til det lokalsamfund, som foreningen ønsker at bidrage til og være en væsentlig del af, og

at foreningens virke og handlinger til enhver tid skal markere, at Vejle er områdets handels- og oplevelsesby nr. 1.


Medlemskab
§ 4 Som medlem kan optages enhver, der ønsker at støtte op om de aktiviteter, som drives af City Vejle.

Stk. 2 Ved optagelse som medlem skal den pågældende have udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter.


Kontingent til foreningen
§ 5 Kontingent til foreningen fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af det af foreningens bestyrelse udarbejdede budget.

§ 6 Kontingentet forfalder til betaling kvartalsvis forud.

Stk. 2 For medlemmer, der indmeldes i løbet af et regnskabsår, beregnes kontingentet forholdsmæssigt.

Stk. 3 Såfremt et medlem efter påkrav ved anbefalet skrivelse overskrider betalingsfristen med mere end 6 måneder, kan bestyrelsen bestemme, at der skal ske slettelse af medlemskabet.

Stk. 4 Kontingentet indeksreguleres med 2 % p.a. Første indeksregulering sker med virkning fra 2. halvår 2016.


Udmeldelse af foreningen
§ 7 Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til foreningens kontor med mindst 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.

Stk. 2 Et udtrædende medlem har ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af foreningens kapital.

Stk. 3 Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse. Medlemmer, der trods påkrav efter § 6, stk. 3 ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab (driver erhverv inden for foreningens område, jf. § 4), slettes ved bestyrelsens foranstaltning.


Hæftelse
§ 8 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


Generalforsamling
§ 9 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med et varsel på mindst 14 dage til den ordinære generalforsamling og mindst 8 dage for ekstraordinære generalforsamlinger. Indkaldelsen sker skriftligt ved brev eller ved e-mail til den af hvert medlem oplyste postadresse. Poststemplets dato er samtidig indkaldelsens dato ved brevindkaldelse.

Stk. 3 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen vedlagt afskrift af eventuelle forslag.

Stk. 4 Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling optages på dagsordenen, når de fremkommer skriftligt til foreningen senest den 1. i den måned, der ligger forud for generalforsamlingens afholdelse.

§ 10 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter, hvor generalforsamlingen afholdes, idet denne dog skal afholdes inden for foreningens hjemsted.

Stk. 3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Fremlæggelse af budget for foreningen for det kommende regnskabsår til godkendelse

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af revisionsselskab

Eventuelle forslag

Eventuelt

§ 11 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen samt dennes resultater.

Stk. 2 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 12 På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Der kan ikke stemmes ifølge fuldmagt, idet dog et medlem kan lade sig repræsentere ved en i det pågældende medlems virksomhed ansat person ifølge skriftlig fuldmagt.

 

Stk. 2 Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller mindst 1/4 af de fremmødte medlemmer stiller krav om skriftlig afstemning.

Stk. 3 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. Eventuelle blanke eller ugyldige stemmer regnes ikke som afgivet stemme. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 4 Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægter kræves, at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis et sådant forslag opnår flertal, men ikke 2/3 af de afgivne stemmer, kan generalforsamlingen med almindeligt flertal træffe beslutning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage til behandling af forslaget. På den efterfølgende generalforsamling kan forslaget vedtages med almindeligt flertal.

Stk. 5 Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse i overensstemmelse med § 18.

Stk. 6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal, bortset fra beslutning om foreningens opløsning.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden og redegørelse for det, man ønsker behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2 En af medlemmerne krævet ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 8 dage efter modtagelse af begæring herom, og den ekstraordinære generalforsamling skal herefter afholdes senest 14 dage efter udsendelse af indkaldelsen.

Stk. 3 En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle den udsendte dagsorden.


Bestyrelse
§ 14 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7-9 medlemmer. Butikscenter Bryggen har ret til at udpege et medlem til bestyrelsen.

Stk. 2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en
periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3 Der kan endvidere vælges 1-2 suppleanter for en periode på 1 år.
Genvalg kan finde sted.

Stk. 4 Det udpegede medlem, jf. stk. 1, sidder på ubestemt tid, indtil andet medlem udpeges af Butikscenter Bryggen.

§ 15 Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en næstformand og en formand.

Stk. 2 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Stk. 3 Bestyrelsen er ulønnet. Dog kan bestyrelsen tillægge formanden et vederlag.


Tegning
§ 16 Foreningen tegnes af formanden alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 2 Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.


Regnskab
§ 17 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2 Omlægningsperioden løber fra den 1.10.2006 til den 31.12.2007, hvorefter regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 3 Årsrapporten skal foreligge skriftligt senest 8 dage før den ordinære generalforsamling forsynet med bestyrelsens og revisionsselskabets underskrift.


Opløsning
§ 18 Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer giver møde på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2 Hvis der på generalforsamlingen ikke er mødt halvdelen af samtlige foreningens medlemmer, foretages afstemning blandt de tilstedeværende medlemmer. Vedtages forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen straks til ny generalforsamling til afholdelse inden 21 dage derefter og med samme dagsorden, og på den efterfølgende generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset de mødendes antal.

Stk. 3 Såfremt det vedtages at opløse foreningen, påhviler det bestyrelsen at realisere alle foreningens aktiver hurtigst og bedst muligt. Af de indkomne midler dækkes forlods de foreningen påhvilende forpligtelser.

Stk. 4 Det ved afviklingen fremkomne provenu vil herefter være at fordele efter generalforsamlingens nærmere beslutning.

 

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling
den 3. februar 2022.

Som dirigent

Erik Svanvig